Levering inden for 3 hverdage.

A-Koncentrat (Desinfektion 10%)

From kr. 100,00 inkl. moms

A-Koncentrat (Desinfektion 10%) bekæmper effektivt bakterier, fjerner dårlig lugt og kan rengøre overflader som eksempelvis tage, terrasser, fliser, facader og murværk.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

5 L, 12 L, 25 L, 1000 L

Antal stk.

1 stk

Mærke

GoKemi

Produkt type

Bygge og Anlæg, Imprægnering og algemiddel

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

A-Koncentrat (Desinfektion 10%) bekæmper effektivt bakterier, fjerner dårlig lugt og kan rengøre overflader som eksempelvis tage, terrasser, fliser, facader og murværk. Vær opmærksom på, at brugen af dette professionelle produkt kræver sikkerhedsudstyr og grundig instruktion for at undgå skadelige følgevirkninger. A-Koncentrat er selvvirkende, super effektivt og nemt at påføre.

Dosering:

A-Koncentrat anvendes i forholdet 1:18, som påføres med sprøjte og rækker til 30-50 m2 overflade. Inden påføring afdækkes buske og træer med plast eller presenning for at opsamle eventuelt afdrift/afløb. Alt overskud af A-Koncentrat skal opsamles og bortskaffes som kemisk affald. Temperaturen ved anvendelse af A-Koncentrat skal være minimum 5 grader C, og overfladen skal være fri af is og sne. Genbehandling efter behov – dog højest en gang årligt.

Fare:

Advarsel:

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H314). Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H411). Private og børn bør ikke være til stede under behandling. Undgå kontakt med huden samt øjnene. Indånd ikke spray. Bær kemisk resistente Beskyttelseshandsker/Beskyttelsestøj/Øjenbeskyttelse/Ansigtsbeskyttelse ved brug af produktet. Undgå direkte udledning til miljøet. Det koncentrerede produkt må ikke tømmes direkte i kloakafløb. Vaskevand og overskydende brugsopløsning må kun ledes i kloak, som er tilkoblet rensningsanlæg. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes. Beskyttelsestøj og handsker skal være af typen nitril.

I tilfæld af intagelse:

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/Læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring beholderen eller etiketten. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse. Telefonnummer til GIFTLINJEN: +45 82 12 12 12

Ved kontakt med øjnene:

VED KONTAKT MED ØJNENE: SKYL forsigtig med vand i flere minutter. Fjerneventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/Læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring beholderen eller etiketten. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse. Telefonnummer til GIFTLINJEN: +45 82 12 12 12

Ved kontakt med huden (eller håret):

VEDKONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/Læge.Hvis der er brug for lægehjælp, medbring beholderen eller etiketten. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse. Telefonnummer til GIFTLINJEN: +45 82 12 12 12

Indholder:

propan-2-ol.
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}