Levering inden for 3 hverdage.

Citrus Cleaner – Citrus Afrenser

kr. 297,50 inkl. moms

Citrus Cleaner er et super effektivt produkt, som anvendes i koncentrat til fjernelse af limrester, tjære, fedt, olie, tryksværte, tusch, harpiks m.v.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt 5 kg
Antal kilo / liter

5L

Mærke

Proff CarCare

Produkt type

Bilpleje

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Citrus Cleaner er et super effektivt produkt, som anvendes i koncentrat til fjernelse af limrester, tjære, fedt, olie, tryksværte, tusch, harpiks m.v. Produktet er yderst velegnet til frigørelse af etiketter og mærkater efter en separationstid på nogle minutter. Påføres overfladen, der ønskes afrenset og efterskylles med vand/efterpoleres med en ren tør klud. Test altid på et ikke synligt sted inden brug.

Dosering:

Anvendes i koncentreret form.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Farlig ved hudkontakt eller indånding. Forårsager alvorlig øjenskade. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varmeoverflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse og beskyttelsestøj

I tilfæld af intagelse:

Skyl munden. Fremkald ikke opkastning og søg omgående læge.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

Ved kontakt med huden (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Indholder:

UN-nummer 2319, Appelsin sød ekstrakt, 1-methoxypropan-2-ol, Ethanol 99,9%.

Download pdf:

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}