Levering inden for 3 hverdage.

Tar Remover Ultra – Tjærefjerner Ultra

From kr. 162,50 inkl. moms

Tar Remover Ultra er et super effektivt afrensnings- og opløsningsmiddel til at fjerne tjære, bitumen, fedt, olie, limrester og lignende.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Antal kilo / liter

5 L, 12 L, 20 L, 1000 L

Mærke

Proff CarCare

Produkt type

Bilpleje

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Tar remover Ultra er et super effektivt afrensnings- og opløsningsmiddel til at fjerne tjære, bitumen, fedt, olie, limrester og lignende. Sørg for tilstrækkelig udluftning ved brug eller bruges udenfor. Må ikke sprayes på overfladen. Overfladen afrenses med en tør klud. Undgå berøring af lygter, plast, gummilister. Test altid på et ikke synligt sted inden brug.

Dosering:

DOSERING: Anvendes i koncentreret form.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Farlig ved hudkontakt eller indånding. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller vimmelhed. Kan forårsage organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse og beskyttelsestøj.

I tilfæld af intagelse:

Skyl munden. Fremkald ikke opkastning og søg omgående læge.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

Ved kontakt med huden (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Indholder:

UN-nummer 1993. Xylen: >50%, Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung (<0,1% benzen): 20–40%.

Download pdf:

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}