Levering inden for 3 hverdage.

Thinner – Cellulose fortynder

From kr. 242,50 inkl. moms

Thinner – Cellulose fortynder er et super effektivt produkt, som bruges til afrensning /opløsning / fortynding af malerrester, lim og lignende.

Produktinformation

Yderligere information

Vægt N/A
Produkt type

Bilpleje

Antal kilo / liter

5 L, 12 L, 20 L, 210 L, 1000 L

Mærke

Rupes

Download sikkerhedsdatablad:

Anvendelse:

Cellulose fortynder er et super effektivt produkt, som bruges til afrensning /opløsning / fortynding af malerrester, lim og lignende. Sørg for tilstrækkelig udluftning ved brug eller bruges udenfor. Må ikke sprayes på overfladen. Overfladen afrenses med en tør klud. Undgå berøring af lygter, plast, gummilister. Test altid på et ikke synligt sted inden brug.

Dosering:

Anvendes i koncentreret form.

Fare:

Værnemidler:

Advarsel:

Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Farlig ved hudkontakt eller indånding. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse og beskyttelsestøj.

I tilfæld af intagelse:

Skyl munden. Fremkald ikke opkastning og søg omgående læge.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

Ved kontakt med huden (eller håret):

Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Indholder:

UN-nummer 1993, Toluen 70-80%, Acetone 15-20%, propan-2-ol 5-10%

Download pdf:

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}